Kâr hesaplanması: muhasebe ve ekonomik kar 2019

Kâr hesaplanması: muhasebe ve ekonomik kar 2019 Kâr hesaplanması: muhasebe ve ekonomik kar

Kâr hesaplanması: muhasebe ve ekonomik kar

Herhangi bir ekonomik aktivitenin analiziKonu, şartlı olarak ekonomik ve muhasebe olarak adlandırılan iki yaklaşım kullanılarak üretilmiştir. İkincisi, mali tablolarda kaydedilen maliyetlerin analizine dayanmaktadır. Ekonomik analiz için, sadece bir dizi gerçek gösterge göstergesi kullanılmaz, aynı zamanda alternatif maliyetler yani kayıp olarak algılanan faydalar da kullanılır.

Kar defter tutma ve ekonomik

Terminolojinin özellikleri

Muhasebenin altında maliyetler gerçekçi olarak anlaşılmaktadır.Belgelere girilen ödemeler. Muhasebe gelirleri, alınan gelirden düşülürse, bu, muhasebe karının hesaplanması olacaktır. Ayrıca, net karla sonuçlanan vergileri ve diğer zorunlu ödemeleri çıkarmayı gerektirir ve bu, bir yedek finansman kaynağı olarak hizmet eder ve vergi makamları tarafından muhasebeleştirilir.

Eğer kar hesaplanırsa muhasebe veekonomik olarak, ekonomik maliyetlerde, muhasebeye ek olarak, örtülü veya içsel, yani girişimcinin kullanabileceği kaynakların alternatif maliyetinin dahil olduğunu bilmek faydalı olacaktır. Bu dahili maliyetlerin tahmini, alternatif kullanım olanaklarına bağlı olarak yapılır.

Örneğin, bir girişimci kullanabilirAracınız üretim amaçlı. Ekonomistler bu tür maliyetlerin hesaba katılması gerektiğine inanırlar, ancak bir başkasına bir ödeme gerçeği olmadığı için muhasebe bunu yapamaz. Bu muhasebeye yansıtılmamıştır. Ekonomistler, aracın farklı şekilde kullanılabileceğini düşünebilir, örneğin, bir girişimcinin, bir kira alacağı, onu kiralama fırsatı vardır. Bu nedenle, ekonomistler iç maliyet olarak alınan bir rant almazlar.

karakteristikleri

Yani, kar muhasebesini dikkate alırsakve ekonomik, ikincisinin gelir ve ekonomik maliyetler arasındaki farkı kestiğini belirtmek gerekir. Ekonomik ve muhasebe maliyetleri arasındaki farkı azaltmak için, muhasebede maliyetlerin mümkün olduğunca doğru bir şekilde düzeltilmesi gerekir, ancak bu fark genellikle sıfırlanamaz. Ancak, ekonomik kârın defter tutmadan daha az olduğu ve hatta sıfıra düştüğü durumlarda bile, girişimci faaliyetlerini sürdürerek muhasebe karı almaya devam edecektir.

Muhasebe ekonomik ve normal kar

Tarihsel gelişim

19. yüzyılda, çeşitli kar türleri dikkate alındı: Muhasebe ve ekonomik, ve sonra zaten aralarında oldukça güçlü bir fark vardı. O zaman Alfred Marshall, ekonomik kârın ilk göstergesi oldu. Net kâr ile hisse sermayesinin maliyeti arasındaki fark olarak tanımlanmış ve bunlara artık gelir denir. Hesaplamalar basit görünmekle birlikte, pratikte bunun için gerekli olan bir dizi bilgi bulmanın gerekli olduğu ortaya çıkmaktadır.

Alfred Marshall'ın ana vurgusu yapıldı.Bir şirketin zaman içinde belirli bir anda oluşturduğu değeri belirlerken, sadece muhasebe belgelerine yansıtılan maliyetlerin değil, aynı zamanda sermayenin çekilmesiyle ilgili fırsat maliyetlerinin de hesaba katılması gerekir.

Uzun bir süredir Mareşal’ın gelişimisahipsiz ve ekonomik kârın değeri çok büyük değildi. Ancak, geçtiğimiz yüzyılın 80'lerinde, küreselleşmenin ve sermayenin çıkışının başlangıcıyla, gelişmekte olan ülkeler farklı kâr türlerini dikkate almaya başladılar: muhasebe ve ekonomik. Daha fazla yeni yatırımcı çekmek için şirketin alternatif performans göstergelerini göstermek için kullanılırlar.

Ekonomik kar

Böyle biri gibi davranan oydu.tarafından göstergeleri yeni iş ortakları çekmek için. Gerçek gelirin büyüklüğü sermayenin fırsat maliyetini aşarsa sadece yatırılan sermayenin ekstra maliyet oluşturulacak düşündürmektedir. aşağıdaki gibi tanımını kolaylaştırabilirsiniz: ekonomik kâr sadece göz altında sermayenin tüm alternatif kullanımlarını aşacaktır çıkan mali sonucun gerçeğine durumunda bulunmaktadır.

Kar formülü

Tekniği nasıl kullanılır?

İşletmenin karının oluşumu yansıtılırkensadece muhasebe belgelerinde. Yerli yerleşim uygulamalarında ekonomik kar kök salmamıştır ve bunun için birkaç sebep vardır. Her şeyden önce, bu kavramın yönetim kadrosu tarafından karar vermede nasıl kullanılacağının bilgisizliğinden söz ediyoruz. Herkes muhasebe karını analiz etmek için kullanılır, bu nedenle işletmenin etkinliği sadece bu faktörün prizmasıyla ele alınır. Ve bu yöntemi kullanmaya karar veren şirketler, ekonomik karları vergi ve muhasebe standartlarına uyarlama zorluğuyla karşı karşıyadır.

Hesaplama standartları

Şu anda hesaplama kullanırAmerikan standartlarının yanı sıra, muhasebe ve raporlamanın uluslararası standartlarına karşılık gelen kar formülü. Birbirleriyle tamamen uyumludurlar, aynı muhasebe ve raporlama ilkelerini kullanırlar ve Amerikan standartlarındaki belirli konularda, metodoloji daha açık bir şekilde dile getirilir.

Uluslararası standartların gereklilikleri hedefleniyorMevcut finansal raporlama ve muhasebe standartlarının mevzuatını bir çeşit uyumlu devlete getirmek. Genel olarak işletmelerin girişimcilik faaliyetlerinin sonuçlarını daha gerçekçi bir biçimde tanımlamak için kullanılmasının yararlı olduğuna inanılmaktadır. Ancak, Amerikan yöntemi daha fazla sayıda gelişmeye dayanmaktadır, bu nedenle Amerikan şirketlerinde, her bir kuruluşun daha az esnekliği ile işlemleri adil bir şekilde açık bir şekilde düzenleme eğilimi vardır.

İşletmenin karının oluşumu

Şu anda, ekonomik karbilanço hiç yansıtılmamıştır ve hesaplamaları bilimsel veya kapalı bir niteliktedir. Her yerde kullanımının geliştirilmesi, finansal raporlamanın standartlaştırılması ve muhasebede belirli bir muhafazakârlık nedeniyle engellenmektedir.

Ekonomik kar unsurları

Kalan gelir göstergesi kullanıldığında,Marshall'ın önerdiği şirketler, ilk verilerin karşılaştırılmasında sorun yaşadılar: sermaye maliyetleri, işletme tarafından piyasa değerine dayalı olarak elde edilen karı dikkate alırken, net kâr, defter değerine göre hesaplanan bir muhasebe dönemi olarak hizmet eder. Doğal olarak, dünya ekonomisinin ve pazar ilişkilerinin gelişmesi, piyasa ile işletmecinin muhasebe değeri arasındaki anlaşmazlığın artmasına neden olmuş, bu da artık gelir göstergesi kullanılmasını imkânsız hale getirmiştir.

Kar türleri

Muhasebe, ekonomik venormal kar. Genellikle, ekonomik kâr toplam gelir ve maliyetler arasındaki farktır: dış ve iç. Aynı zamanda, iç maliyetler, girişimcilik yeteneklerini korumak için asgari bir ücreti temsil eden normal karı içerir. Muhasebe bilgileri bazında hesaplanan kar, farklı faaliyet türleri ve dış maliyetler arasındaki gelir farkıdır. Gerçek kâr, girişimcinin hesaplarında kalan gelirdir.

Bilançoda kar

Şu anda muhasebe içerirbeş tür kar kullanılması: brüt, satış karı, vergi öncesi kar, olağan faaliyetlerden elde edilen kar, net kar. Brüt, malların satışı, satışlar, ürünler, hizmetler ve malların maliyeti, iş, hizmet, satılan ürünler arasındaki farktır. Malların, işlerin, hizmetlerin ve ürünlerin satışından elde edilen gelir, genellikle olağan faaliyetlerden gelir olarak adlandırılır. Bu durumda kar için formül şu şekildedir:

П (вал) = ВР - С, nerede ВР - kazanım gerçekleşmeden elde edildi; C - satışların maliyeti.

Her çeşit kârın özellikleri

Satış karı brüt kar eksi ticari ve idari giderlerdir.

Vergi öncesi karoperasyonel ve operasyonel olmayan diğer maliyet ve gelirleri dikkate alarak, satışlardan elde edilen kar. Operasyonel gelirler arasında, kuruluşun varlıklarının geçici kullanım için bir bedel karşılığı ile ilgili makbuzları bulunmaktadır. Ekstra satış gelirleri, cezalar, para cezaları, sözleşme koşullarının ihlali için cezalar, ücretsiz olarak alınan varlıklar, önceki yılların karlarıdır, raporlama döneminde ortaya çıkar.

Olağan faaliyetlerden elde edilen kar, zorunlu ödemeler ve vergi öncesi kardan indirilerek elde edilir.

Ekonomik kar, muhasebeden daha azdır

Net kâr,olağandışı gelir ve harcamaların yapıldığı olağan faaliyetler. Olağanüstü gelir, olağanüstü ekonomik faaliyet koşullarının sonucu olarak ortaya çıkan gelirleri ifade eder. Olağanüstü giderler, benzer durumlarla ilgili gider olarak anlaşılmaktadır.

Masraflarda "Dash"

Muhasebe eğer ekonomikve normal kar, genel olarak, karın toplam gelir ve toplam maliyetler arasındaki fark olarak tanımlandığını belirtmek gerekir. Bu genellikle uygulanabilecek en basit ve en yaygın hesaplama seçeneğidir.

Şimdi maliyetlere dikkat etmelisiniz. Muhasebe ve ekonomik kar, tanımlarına farklı yaklaşımlar gerektirir. Maliyetler kendileri dış ve iç olabilir. Birincisi harici tedarikçilere yapılan ödemeleri içerir. Onları toplam gelirden çıkarırken, muhasebe karı alabilirsiniz. Ancak, atıfta bulunulacağı iç maliyetler hesaba katılmayacaktır:

 • İşletmenin kendisine ait olan kaynaklarla ilgili maliyetler;
 • en önemli kaynağa bağlı olan normal kar - girişimcilik kabiliyeti.

İç maliyetler muhasebeden çıkarıldıktan sonra ekonomik kar elde edilir.

Maliyet muhasebesi ve ekonomik kar

En belirgin farklılıklar

Muhasebe kârı ortaya çıkıyorsadece dış maliyetler için hesaplanır ve ekonomik de iç maliyetler çıkarılarak belirlenir. Özetle, dış ve iç maliyetler ekonomiktir, ayrıca alternatif olarak adlandırılır. Bu, gerçek kâr hacmini belirlemek için, mal sahibinin en iyi şekilde kullanacağı kaynak fiyatından ilerlemek gerektiği anlamına gelir. Bu durumda işletmenin karının oluşumu, hesaplama yöntemine bakılmaksızın gerçekleşir. Ancak en uygun seçeneğin ekonomik karda bir artış olacağını anlamak önemlidir.

Kâr hesaplanması: muhasebe ve ekonomik kar 2019

Kâr hesaplanması: muhasebe ve ekonomik kar 2019

Related news

 • Elektrik güvenlik tolerans grupları nedir
 • Bandrol Nasıl Ödenir
 • Kızartma Yağı Nasıl Süzülür
 • Ara Güler hayatını kaybetti
 • Neden Sizi Dinlemiyor

 • Kâr hesaplanması: muhasebe ve ekonomik kar

  Kâr hesaplanması: muhasebe ve ekonomik kar


  Kâr hesaplanması: muhasebe ve ekonomik kar

  Kâr hesaplanması: muhasebe ve ekonomik kar

  Kâr hesaplanması: muhasebe ve ekonomik kar

  Kâr hesaplanması: muhasebe ve ekonomik kar

  Kâr hesaplanması: muhasebe ve ekonomik kar

  Kâr hesaplanması: muhasebe ve ekonomik kar

  Kâr hesaplanması: muhasebe ve ekonomik kar

  Kâr hesaplanması: muhasebe ve ekonomik kar

  Kâr hesaplanması: muhasebe ve ekonomik kar

  Kâr hesaplanması: muhasebe ve ekonomik kar

  Kâr hesaplanması: muhasebe ve ekonomik kar

  Kâr hesaplanması: muhasebe ve ekonomik kar

  Kâr hesaplanması: muhasebe ve ekonomik kar

  Kâr hesaplanması: muhasebe ve ekonomik kar

  Kâr hesaplanması: muhasebe ve ekonomik kar

  Kâr hesaplanması: muhasebe ve ekonomik kar

  Kâr hesaplanması: muhasebe ve ekonomik kar

  Kâr hesaplanması: muhasebe ve ekonomik kar

  Kâr hesaplanması: muhasebe ve ekonomik kar

  Kâr hesaplanması: muhasebe ve ekonomik kar