Proje dokümantasyonu içerir ... Proje belgelerinin hazırlanması ve bileşimi 2019

Proje dokümantasyonu içerir ... Proje belgelerinin hazırlanması ve bileşimi 2019

Proje dokümantasyonu içerir ... Proje belgelerinin hazırlanması ve bileşimi 43 06.03.2019, 02:25

Proje dokümantasyonu içerir ... Proje belgelerinin hazırlanması ve bileşimi

İnşaat projelerinin uygulanması gerekliUzmanların çalışmalarının yapılacağı özel belgelerin geliştirilmesi. Yapısı, onay prosedürünün yanı sıra federal yönetmelikler düzeyinde de yasalarla belirlenir. İlgili kaynak kümesinin ana unsuru proje dokümanlarıdır. Bazı durumlarda, teknik şartların yanı sıra çalışma ile desteklenebilir. İnşaatta proje dokümantasyonunun gelişim özellikleri nelerdir? Kullanımını düzenleyen ana hukuk kaynakları nelerdir?

Proje dokümantasyonu şunları içerir

Proje dokümantasyonu nedir?

Proje dokümantasyonu altında (veyatasarım-bütçe), inşaat projesinin uygulanmasında kullanılan mimari, teknolojik, yapıcı ve mühendislik çözümlerinin listelerini belirlemeye yönelik metin ve grafik materyalleri içerebilen bir kaynak kümesi olarak anlaşılmaktadır.

Olan görevlerin karmaşıklığına bağlı olarakFirmadan önce, ilgili belgelerin yapısı değişebilir. Kompozisyonundan, bu kaynakların geliştirilmesinde belirli uzmanların neler olacağına bağlıdır.

İnşaatta proje dokümantasyonunun rolü

Aslında, tasarım tahmini ne için?dokümantasyon? Temel rolü, öncelikle bir inşaat projesinin uygulanması sürecini düzenlemektir. Ayrıca, ilgili belgelerin hazırlanması - mevzuatın gerekliliği. Bu olmadan, inşa edilmiş mülkiyeti işletmeye alamazsınız. Benzer şekilde, binaların ve yapıların yeniden inşası veya yeniden planlanması için tasarım ve tahmin belgelerine ihtiyaç vardır.

Böylece, söz konusu kaynaklara ihtiyaç varGerek mevzuat gerekliliklerinin gerekliliği açısından ve projenin katılımcıları tarafından belirlenen maliyet sınırları dahilinde belirlenmiş kalite kriterlerini karşılayan bir bina veya yapının inşasını mümkün kılan nesnel olarak gerekli bir veri kaynağı olarak çalışmanın uygulanması için.

Belge tasarımı ve tahmini

Proje dokümantasyon sistemi bir diziAslında, proje anlayışının müşteri ve geliştiricisi tarafından genel anlayışı yansıtırken, aynı zamanda inşaat altyapısının çeşitli unsurlarının kesintisiz ve hızlı bir şekilde tedarik edilmesini emrediyor. Söz konusu kaynakların önemli rolü, özel algoritmalara bağlı kalmanın yanı sıra, gelişmeleri için en nitelikli uzmanları çekme ihtiyacını önceden belirlemektedir.

Böylece ilgili çalışma yapılmalıdır.sadece söz konusu belgelerin hazırlanmasıyla ilgili çalışma izni olan kuruluşlar. Bunu kimin uygulayacağını daha ayrıntılı olarak ele alalım.

Proje dokümanlarını kim tasarlıyor?

Tasarım ve tahmin dokümantasyonu oluşturmak mümkündür.aslında kendisi veya müşteri tarafından çeken geliştirici veya yetkili bir kişi. Bazen sözleşme altındaki fiziksel kişiler. Örneğin, deneyimli bir mühendis olabilir.

Eğitimden sorumlu kişiSöz konusu belgelerin ayrıca, ilgili kaynakları oluşturmak için gerekli çalışmaları koordine etmesi. Ayrıca, belgelerin kalitesinin yanı sıra teknik düzenlemelere uygunluğundan da sorumludur. Proje belgelerinin hazırlanması, bazı durumlarda, gerekli yetkinliğe sahip olan diğer kişilere çok sayıda geliştirici işlevinin devredilmesi ile birlikte olabilir.

Müşteri geliştiriciye bir dizi ilgili kaynağı sunar:

- şantiye için bir şehir planlama planı veya inşaat projesinin bir parçası olarak kullanılacak alanı planlamaya yönelik bir proje;

- mühendislik araştırmalarının sonuçlarını yansıtan bir belge veya hazır olmadıkları takdirde, bunların uygulanması için bir ödev;

- Şantiyenin işleyişinin sağlanması teknolojik bir bağlantı gerektiriyorsa, teknik şartlar.

Kompozisyon için hangi şartların mevcut olduğunu düşününinşaat projeleri çerçevesinde, çeşitli yapı ve yapıların yeniden inşası ve revizyonu ile ilgili görevlerin çözümünde kullanılan ilgili belgelerin bölümleri.

Proje belgelerinin yapısı için gereksinimler

Reçete yazan ana hukuk kaynağıÖyleyse, nesnenin proje dokümantasyonu - Rusya Federasyonu'nun Kentsel Gelişim Yasası - hangi şartlar yerine getirilmelidir. Ayrıca, değerlendirilen kaynakların gerekliliklerinin Rusya Federasyonu hükümeti tarafından belirlendiğini de belirtmektedir. Uygulamada, inşaat, yeniden yapılandırma ve elden geçirme amaçlı proje belgelerinin bölümlerinin bileşimi esas olarak 16.02.2008 tarihinde kabul edilen 87 sayılı Hükümet Kararnamesinde belirlenmiştir. Ek olarak, bu hukuk kaynağı tarafından belirlenen kriterler birçok durumda Şehir Planlama Yasası hükümleri ile ilişkilidir.

Proje dokümantasyonunun hazırlanması

87 sayılı Kararda yer alan normlar, proje dokümantasyonunun hazırlanması aşağıdaki şartlara uygun olarak gerçekleştirilirse uygulanır:

- Bir üretim amacına sahip olmak;

- üretken olmayan atama ile karakterize edilir;

- doğrusaldır.

Şimdi Çözünürlük No. 87'nin aslında proje belgelerinin bileşimini nasıl tanımladığını düşünelim. Bu gereksinimlere uygunluk, bu kaynakların başarılı bir şekilde geliştirilmesi için önemli bir koşuldur.

Proje dokümantasyonunun yapısı

87 sayılı karar uyarınca, iyi tasarlanmış proje dokümantasyonu 12 bölümden oluşmaktadır. Onların yapısında vardır:

- Açıklayıcı not;

- Arsa arsa düzeni ile bölüm;

- Mimari çözümler listesini yansıtan bir belge;

- Yapısal ve aynı zamanda uzay planlama inşaat çözümlerine dair bölüm;

- mühendislik altyapısı, tedarik ağları, teknik önlemlerin listeleri, çeşitli teknolojik çözümlerin içeriği hakkında bilgi veren bir belge;

- inşaat projesinin özünü açıklayan bölüm;

- Bu prosedür gerekmesi halinde, sermaye inşaat tesislerinin yıkılmasıyla ilgili işlerin düzenlenmesi için projenin özünü yansıtan bir belge;

- çevre koruma ile ilgili faaliyetlerin listesini sunan bir bölüm;

- engelli insanlara erişim sağlamayı amaçlayan faaliyetler bölümü;

- Tesislerin enerji verimliliğini iyileştirmeyi amaçlayan faaliyetlerin bir listesini yansıtan bir belge;

- Sermaye inşaat projeleri ile ilgili verileri yansıtan tahminler;

- tasarım ve tahmin belgelerinde yer alan diğer belgeler, yasalarca gerekli kılınmıştır.

Bilgiyi yansıtan bölümün not edilebilir.Mühendislik altyapısı ile ilgili çeşitli alt bölümler, yani sistemlerdeki verileri ortaya koyan kaynaklar: güç kaynağı, su temini, su arıtma, ısıtma, havalandırma, klima, gaz tedariki, iletişim.

Ayrıca, incelenen bölümün yapısında,Teknolojik çözümler hakkında bilgi veren bir alt bölüm var. Kentsel Gelişim Yasası gereğince, doğru şekilde oluşturulmuş proje belgelerinin, biraz farklı bir yapıda sunulan bölümleri içerdiği belirtilmelidir. Özellikle, 87 sayılı Kararda yer almayan inşaat projelerinin gerekli güvenli işleyişini sağlamaya yönelik bilgileri yansıtan bir bölümün kaynaklarına dahil edilmesini öngörür.

Proje dokümantasyonu dokümantasyonu projesi

Proje dokümantasyonu gerekiyorsaMevzuatta zorunlu unsurlar olarak tanımlanmayan diğer bölümlerin dahil edilmesi, bunların listesi ilgili kaynakların geliştiricisi ile müşteri arasındaki anlaşmalar çerçevesinde belirlenir. Kanunla tanımlanan belgeleme bölümlerinin bir kısmının, ancak inşaat projesi bütçe örgütleri pahasına uygulandığı takdirde buna dahil edilmesi gerektiğine dikkat çekilebilir. Onların özel listesi 87 sayılı Kararda verilmiştir.

Bireysel aşamalar için hazırlanabilir miinşaat işlerinin gerçekleştirilmesi proje dokümantasyonu? Belgedeki proje, inşaat planının belirli uygulama dönemleri bağlamında düşünülebilir. Bu durumda, her bir aşama için ayrı bir kaynak grubu geliştirme ihtiyacı proje oluşturma görevine kaydedilir. Aynı zamanda, bu prosedür, belirli tasarım çözümlerinin aşama aşamalarına yönelik inşaat projesi çerçevesinde uygulanmasının uygulanabilirliğini onaylayan özel hesaplamalar ile gerekçelendirmeye tabidir.

Ayrıca, kullanılan belgelerİnşaatın somut dönemleri, belirlenen hacimde geliştirilmiştir. Yapının temel unsurlar ve bölümlerin varlığı bakımından yapısı, 87 sayılı Kararda belirtilen şartları karşılamalıdır.

Çalışma belgelerinin tayini

Yani, bunu niteliksel olarak düşündükHazırlanan proje dokümantasyonunun yanı sıra ana özellikleri de içerir. Bununla birlikte, pratikte, inşaat işlerinin düzenlenmesine yönelik bu kaynak dizisi, kural olarak, başka bir tür dokümantasyonla da desteklenmektedir - çalışma şekli. Çalışma ve özellikleri için yararlı olacaktır.

87 sayılı Yönetmelik açıkça görülmemektedir.Proje uygulaması için kaynakların çalışma bileşeninin geliştirileceği düzeni düzenler. İlgili yasal düzenleme, proje dokümanları gibi, hem metin hem de grafik belgeleri içerdiğini tespit eder. Örneğin, çizimler, çeşitli özellikler.

Proje dokümantasyonunun uygulanması

Prensipte tasarım ve çalışma belgelerieşzamanlı olarak oluşturulabilir. Genel durumdaki ikincisinin bileşimi ve yapısı, proje belgelerinde verilen çözümlerin detaylarına bağlı olarak müşteri veya kurucu tarafından belirlenir. İlgili parametreler, değerlendirilen kaynakların geliştiricisine gönderilen görevde sabitlenebilir.

Çalışma belgelerinin ana unsurları çizimler, teknik özellikler ve diğer destekleyici belgelerdir. Bunlara dayanarak, proje tarafından sağlanan kararların uygulanması gerçekleştirilmektedir.

İnşaat belgelerinin bir parçası olarak teknik özellikler

Olabilecek en önemli kaynak türütamamlayıcı proje dokümantasyonu - teknik özellikler. Onların özgünlüğünü dikkate almak yararlı olur. Bir dereceye kadar, teknik terimler kullanılması da ilgili yasal eyleminde, Böylece Çözünürlük № 87. düzenlenir geliştirdikleri ve eğer onaylandığını belirtir:

- Proje dokümantasyonunun yürütülmesi, düzenlemelerin yürürlüğe girmesiyle belirlenen listeye göre, yapıların güvenilirliğini ve güvenliğini yansıtan daha geniş bir talep listesi gerektirir;

- Düzenleyici yasalarda ilgili şartlar tanımlanmamıştır.

Teknik koşullar geliştirilmelidirmevzuatta belirlenen prosedür. Uygulamada, Rusya Federasyonu'nun diğer federal organları ile koordineli olarak Rusya Federasyonu İnşaat ve Konut Bakanlığı yetkili birim tarafından belirlenir.

Proje ve çalışma belgeleri

Böylece proje dokümantasyonu şunları içerir:Kanunun öngördüğü hallerde çalışma belgelerinin kendisi ve aynı zamanda müşteri ile ilgili kaynakların geliştiricisi arasındaki belirli sözleşmelerin varlığında. Bazı durumlarda, yasa koyucu tarafından belirlenen şekilde oluşturulmuş teknik şartlar ile desteklenmektedir.

87 sayılı karar için proje belgelerinin yapısı

87 sayılı Kararın hükümlerine uygun olarak, proje belgelerinin hazırlanması, metin ve grafik unsurlarının içerisine dahil edilmesini içerir. İlk yansıtacak:

- şantiye hakkında bilgi;

- çeşitli çözümlerin, özellikle teknik olanların açıklamaları;

- Belgelerin hazırlanmasında kullanılan normatif ve diğer kaynaklara yönelik açıklamalar, gerekli referanslar;

- Projenin geliştirilmesinde alınan kararları haklı çıkaracak hesaplamalar.

Proje belgelerinin grafiksel kısmı, ilgili çözümleri açıkça göstermektedir. Bunun için kullanabilirsiniz:

- çizimler;

- grafik şemaları;

- planlar;

- Grafik formunda sunulan diğer gerekli belgeler.

Proje dokümantasyonu çerçevesinde hazırlanmasıHem metinsel hem de grafik olarak her iki türden elemanın işe alınması, ilgili çalışmayı yürüten kuruluş tarafından devlet sırlarına ilişkin mevzuatın gereklilikleri gözetilerek gerçekleştirilmelidir. Söz konusu belgelerin belirli unsurlarının nasıl düzenleneceği, Rusya Federasyonu İnşaat ve Konut Bakanlığı tarafından belirlenen normlar tarafından düzenlenir.

Belgelendirme uzmanlığı

Yani, biz tasarım ve tahmin düşündükBelgeler, hukukun hangi normların düzenlendiğine göre düzenlenir. Ayrıca, başvurusunun en önemli yönlerinden birini incelemek - bu kaynakların devlet uzmanlığını yürütmek de yararlı olacaktır.

Proje dokümantasyonunun bölümlerinin bileşimi

ProsedürÇeşitli yasal ilişkilerde vatandaş ve kuruluş haklarına riayet edilmesini garanti etmeyi amaçlayanlar da dahil olmak üzere çeşitli alanlarda mevzuatın gereklerine uygun olarak inşaat projelerinin oluşturulması. Tasarım ve tahmin belgeleri, Rusya Federasyonu'nun Şehir Planlama Yasası ve 28 Kasım 2011 tarihinde kabul edilen 337 sayılı Federal Kanun uyarınca incelenmelidir. İlgili prosedür yetkili devlet makamları tarafından yürütülür.

Ancak, bunun için hazırlık aşamasında, inşaat firmasıSöz konusu sınavı destekleyebilecek özel yapıların hizmetlerine başvurabilir. Bu hizmetin özü nedir?

İnşaat belgelerinin devlet uzmanlığının bakımı

Tasarım belgelerinin incelenmesine yönelik destek en çok şunları içerir:

- devlet dışı uzmanlığı, genellikle yetkili birimler tarafından yönetilenlerle tutarlı kriterlere uygun olarak yürütmek;

- İçlerindeki eksiklikleri tespit etmek için belgelerin belirli bölümlerinin denetimi, mevzuatın belirlenmiş gerekliliklerine uyum derecesini belirlemek;

- Sınavı gerçekleştiren devlet kurumuna belgelerin aktarılması amacıyla gerekli materyallerin hazırlanması.

Birçok firma müşterilerini de sunuyorbelgelendirme devlet uzmanlığını yürüten bölümlerle etkileşimleri sırasında doğrudan danışmanlık desteği. Uzmanlar, hem yasal hem de organizasyonel olarak çalışmaya hazır olan şirketlere başvurmanızı ve proje dokümantasyonunun geliştirilmesine yönelik prosedür için danışmanlık desteğini önermektedir. Tüm bu yönlerden, deneyimli uzmanların yardımı, bir inşaat projesini uygulayan bir kuruluş için yararlı olabilir.

Proje dokümantasyonu içerir ... Proje belgelerinin hazırlanması ve bileşimi 2019

Proje dokümantasyonu içerir ... Proje belgelerinin hazırlanması ve bileşimi 2019

Related news

 • Moskovada iş bulmanın en kolay yolu sürücüler ve çilingirler içindir
 • EVDE KAHVE ÇEKİRDEKLERİ İLE SAKSI DEKORU
 • Dereotlu Poğaça Nasıl Yapılır Dereotlu Peynirli Poğaça Yapımı
 • Üçgen Popcorn Bebek Battaniye Yapımı Türkçe Videolu
 • Derya Baykal Küçük Bey Yeleği
 • ETİ Çocuk Tiyatrosu, 23 Nisan’da Özgürlük Parkı’nda

 • Proje dokümantasyonu içerir ... Proje belgelerinin hazırlanması ve bileşimi 60

  Proje dokümantasyonu içerir ... Proje belgelerinin hazırlanması ve bileşimi


  Proje dokümantasyonu içerir ... Proje belgelerinin hazırlanması ve bileşimi 22

  Proje dokümantasyonu içerir ... Proje belgelerinin hazırlanması ve bileşimi 47

  Proje dokümantasyonu içerir ... Proje belgelerinin hazırlanması ve bileşimi 66

  Proje dokümantasyonu içerir ... Proje belgelerinin hazırlanması ve bileşimi 79

  Proje dokümantasyonu içerir ... Proje belgelerinin hazırlanması ve bileşimi 54

  Proje dokümantasyonu içerir ... Proje belgelerinin hazırlanması ve bileşimi 21

  Proje dokümantasyonu içerir ... Proje belgelerinin hazırlanması ve bileşimi 85

  Proje dokümantasyonu içerir ... Proje belgelerinin hazırlanması ve bileşimi 38

  Proje dokümantasyonu içerir ... Proje belgelerinin hazırlanması ve bileşimi 36

  Proje dokümantasyonu içerir ... Proje belgelerinin hazırlanması ve bileşimi 31