Pulmoner ven. Pulmoner venlerin anormal drenajı 2019

Pulmoner ven. Pulmoner venlerin anormal drenajı 2019
22.07.2019

Pulmoner ven. Pulmoner venlerin anormal drenajı 87

Pulmoner ven. Pulmoner venlerin anormal drenajı

Pulmoner ven (aşağıda resmedilmiştir) akciğerde sol atriyuma oksijenle zenginleştirilmiş arteryel kanı getiren bir kaptır.

sağ pulmoner damarlar

Pulmoner kılcal damarlardan başlayarak, bu damarlarSol atriyum üst kısmında yatay biçimde yönlendirilmiştir oluşan bronş, o zaman segmentleri kesirler ve akciğer büyük sandıklar kapı (her kök iki) gönderilir büyük damarlar içine birleşir. Sol atriyum sol tarafında ve sağ taraftan Sağ - Sol: Buna ek olarak, varil her biri ayrı bir açıklık içine nüfuz eder. atriyal aşağıdaki Sağ pulmoner venler, (solda) enine doğru atrium (sırtını) kesişir.

Üst pulmoner (sağ) ven

Akciğerin orta ve üst loblarının segmentlerinden segmental venler tarafından oluşturulur.

 • R.apikalis (dal apikali) - üst lobda (medial yüzeyi) bulunan ve apeks segmentinden kan taşıyan kısa bir venöz gövde ile temsil edilir. Üst pulmoner sağ damar içine girmeden önce, genellikle bir segmental (posterior) dalı ile birleştirilir.
 • R. posterior (dal arkası) arka segmentten kan toplanmasını gerçekleştirir. Bu dal, üst lobda yer alan tüm damarların (segmental) en büyük damardır. Bu kapta, birkaç parça ayırt edilir: bir eğik fissür bölgesinde interlobar yüzeyden kan toplayan bir intrasegmener segment ve bir alt lob parçası.Pulmoner ven izolasyonu
 • R.anterior (Şube cephesi) üst lobdan (ön segmenti) kan toplar. Bazı durumlarda posterior ve anterior dalları birleştirmek mümkündür (daha sonra ortak bir gövdeye düşer).
 • R.lobi medii (orta dal) sağ akciğerin (orta lob) segmentlerinden kan alır. Bazı durumlarda, bu damar bir gövde şeklini alır ve sağ üst pulmoner vene boşalır, fakat daha çok damar iki bölümden oluşur: medial ve lateral, sırasıyla medial ve lateral segmentler.

Alt pulmoner (sağ) ven

Bu damar alt lobdan (5 segmentinden) kan alır ve iki ana girişe sahiptir: bazal ortak damar ve üst dal.

Üst şube

Bazal ve üst segmentler arasında yer almaktadır. Ek ve ana damarlardan oluşturulan, segmental apikal bronş arkasından geçen, ileri ve aşağı doğru takip eder. Bu dal, sağ alt pulmoner vene akan tümlerin en üst kısmıdır.

Bronşlara uygun olarak, ana damar üç girişi içerir: en çok kesilen yanal, üst, medial, fakat aynı zamanda da bölünebilir.pulmoner ven resimleri

Ek ven nedeniyle üst segmentten (üst kısmı) üst lobun (arka segmenti) segmental posterior ven subal bölgesine olan kan akışı gerçekleştirilir.

Bazal ortak damar

Alt ve üst bazal damarların füzyonu ile oluşturulmuş, ana dallar anterior lober yüzeye göre çok daha derinde olan kısa venöz bir gövdedir.

Bazal üst ven. Bazal segmental venlerin en büyüğü ile medial, anterior ve lateral segmentlerden kan taşıyan damarların birleşmesiyle oluşur.

Bazal alt damar. Arka yüzünün yanından bazal ortak damara eklenir. Bu damarın ana girişi, bazal arka segmentten kan toplayan bazal arka daldır. Bazı durumlarda, bazal alt ven bazal superior vene yaklaşabilir.

ADLV

Kalbin konjenital bir patolojisidir, burada pulmoner venlerin atriyuma (sağda) anatomik olmayan girişi veya son içi boş damarlara girenler ortaya çıkar.sol pulmoner damarlar

Bu patolojiye sık sık eşlik edilir.pnömoni, yorgunluk, nefes darlığı, fiziksel gelişimde gecikme, kalp ağrısı. teşhis kullanılır gibi: EKG, MRI, X-ışınları, kalp kateterizasyonu, ultrason ve ventrikulo- atriografiyu, angiopulmonography.

Damarın cerrahi tedavisi türüne bağlıdır.

Genel bilgi

ADLV - konjenital malformasyon ve kalp kusurlarının yaklaşık% 1.5-3.0'ıdır. Çoğu erkek hastalarda görülür.

Çoğu zaman bu kusur bir oval ile birleştirilir.(Açık) pencere ve karıncıklar kusurları arasındaki septum. Biraz daha az (% 20) - ortak gövde kandan, büyük kaplar, genel kalp kapakçığına merkezinde, VSD, dekstrokardi, Fallot tetralojisi, ve aktarım hipoplastik sol tarafında.

Yukarıda belirtilen kusurlara ek olarak, genellikle ADLVeşlik dışı patoloji: Göbek fıtıkları, kemik oluşumu ve endokrin sistemleri, bağırsak divertikül, at nalı böbrek, polikistik böbrek hastalığı ve hidronefroz hatalarına.

Pulmoner venlerin anormal drenajının sınıflandırılması (ADLV)

Büyük bir daire içinde tüm damarların birleşmesi durumundakan dolaşımında veya sağ atriyumda, bu yardımcısı bir veya birkaç damarın yukarıdaki yapılara girmesi halinde tam anormal drenaj olarak adlandırılır, daha sonra böyle bir yardımcısı kısmi olarak adlandırılır.

İzdüşüm seviyesine uygun olarak, kusurun çeşitli çeşitleri ayırt edilir:

 • Birinci seçenek: suprakardiyak (suprakardiyal). Pulmoner damarlar (ayrı ayrı bir gövde olarak), içi boş üst damar veya dallarına akar.
 • Seçenek iki: kardiyak (intrakardiyal). Pulmoner venleri koroner sinüs veya sağ atriyuma boşaltır.
 • Seçenek üç: alt kardiyak (infra- veya subcardial). Pulmoner venler portal veya içi boş alt damara (daha sıklıkla lenfatik kanala daha az) girerler.
 • Dördüncü seçenek: karışık. Pulmoner damarlar farklı yapılara ve farklı düzeylere girerler.

Hemodinamiğin özellikleri

Prenatal dönemde bu defekt olarakkural, fetal dolaşımın kendine özgü özellikleri nedeniyle görünmez. Bebeğin doğumundan sonra hemodinamik bozuklukların belirtileri defektin varyantı ve diğer konjenital anomalilerle kombinasyonu ile belirlenir.

Toplam anormal drenaj durumunda, hemodinamik bozukluklar hipoksemi, sağ kalbin hiperkinetik aşırı yüklenmesi ve pulmoner hipertansiyon ile ifade edilir.

Kısmi drenaj durumunda hemodinami benzerdir.ASD ile böyle. Bozukluklardaki baskın rol, kanın anormal-arteriyel akıntısına aittir ve bu da küçük bir daire içinde kan hacminde bir artışa neden olur.

Pulmoner venlerin anormal drenaj semptomları

Bu kusurlu çocuklar sıklıkla tekrarlanan SARS ve zatürreden muzdariptirler, öksürük, düşük kilo alma, taşikardi, nefes darlığı, kalp ağrısı, hafif siyanoz ve hızlı yorgunlukları vardır.pulmoner venlerin anormal drenajı

Aşırı pulmoner hipertansiyon durumunda, küçük bir yaşta, kalp yetmezliği, belirgin siyanoz ve kalp şişmesi meydana gelir.

tanılama

ADLV ile oskültasyonun resmi ASD'ye benzerdir, yani, damarların (pulmoner venler) arterlerinin projeksiyonu ve 2. tonun bölünmesi alanında sistolik kaba olmayan ses duyulur.

 • EKG'de sağ kalbin aşırı yüklenme belirtileri, EOS'un sağa sapması, Giss kümesinin sağ bacağının blokajı (eksik).
 • Fonografide, ASD belirtileri.
 • radyografi sağ kalp sınırları, "Türk kılıç" belirtiyi genişleyen, pulmoner arter (onun ark) şişkin desen ışığı kazanırlar.
 • Ekokardiyografi.
 • Kalp boşluklarının sondajı.
 • Venografi.
 • Atriyoloji (sağda).
 • Anjiyografi.
 • Ventrikülografi.

pulmoner ven

Bu defektin ayırıcı tanısı şu şekilde yapılmalıdır:

 • Lenfanjiektazinin.
 • Aort / mitral kapakçığın atrezisi.
 • Kan damarlarının transpozisyonu.
 • Stenoz mitraldir.
 • Sağ / sol pulmoner venlerin darlığı.
 • Atriyal kalpten.
 • İzole ASD.

tedavi

Kısmi drenajın cerrahi tedavisi türleri, kusurun varyantı, ASD'nin boyutu ve yeri ile belirlenir.damar damarları pulmoner arterleri

Interatrial mesaj tarafından yok edilirplastik veya dikiş atmak. Kritik durumda olan üç aya kadar olan göğüsler, interatriyal iletişimi genişletmeyi amaçlayan palyatiftir (kapalı atriyoptotomi).

Kusurun toplam radikal düzeltmesi (toplam form) birkaç manipülasyon içerir.

 • Damarlarla kan damarlarının patolojik iletişimini sarmak.
 • Pulmoner venlerin izolasyonu.
 • ASM'nin kapatılması.
 • Sol atriyum ve pulmoner venler arasında anastomoz oluşumu.

Bu tür ameliyatların sonucu: pulmoner hipertansiyonda bir artış ve sinüs düğümü yetersizliği sendromu olabilir.

tahminleri

Bu kusurun doğal seyri için prognoz olumsuzdur, çünkü hastaların% 80'i yaşamın ilk yılında ölmektedir.

Kısmi drenajı olan hastalar otuz yaşına kadar yaşayabilirler. Bu hastaların ölümü çoğunlukla pulmoner enfeksiyonlar veya kalp yetmezliği ile ilişkilidir.

Defektin cerrahi düzeltilmesinin sonuçları daha sık tatminkardır, ancak yenidoğanlar arasında operasyon sırasında veya sonrasında öldürücü kalmaktadır.

Pulmoner ven. Pulmoner venlerin anormal drenajı 2019

Pulmoner ven. Pulmoner venlerin anormal drenajı 2019

Related news

 • Volodin: Türkiye, Rusyanın AKPMyle ilgili tutumunu destekliyor
 • Istatistikçisi kim Sosyal, ekonomik ve yasal istatistikler
 • Gebol Tarifi Videosu
 • Zerrin Özer 26 kilo verdi
 • Arzu Sabancı: İstismarı eğitimle aşabiliriz

 • Pulmoner ven. Pulmoner venlerin anormal drenajı 6

  Pulmoner ven. Pulmoner venlerin anormal drenajı


  Pulmoner ven. Pulmoner venlerin anormal drenajı 68

  Pulmoner ven. Pulmoner venlerin anormal drenajı 73

  Pulmoner ven. Pulmoner venlerin anormal drenajı 48

  Pulmoner ven. Pulmoner venlerin anormal drenajı 91

  Pulmoner ven. Pulmoner venlerin anormal drenajı 29

  Pulmoner ven. Pulmoner venlerin anormal drenajı 7

  Pulmoner ven. Pulmoner venlerin anormal drenajı 99

  Pulmoner ven. Pulmoner venlerin anormal drenajı 36

  Pulmoner ven. Pulmoner venlerin anormal drenajı 71

  Pulmoner ven. Pulmoner venlerin anormal drenajı 76

  Pulmoner ven. Pulmoner venlerin anormal drenajı 23