Rusya ekonomisinin yapısı 2019

Rusya ekonomisinin yapısı 2019 Rusya ekonomisinin yapısı

Rusya ekonomisinin yapısı

Potansiyel olarak, Rusya Federasyonuekonomik olarak güçlü devlet. Dünyada işgal altındaki topraklar için ilk yer, doğal kaynakların en zengin rezervleri, nüfus, en büyük olmasa da, fırsatlar açısından (eğitim, profesyonel seviye) gelişmiş bir ülke için lezzetli bir midyedir.

ekonominin sektörel yapısı nedir

Ancak, yirminci yüzyılın çalkantılı olayları, bir kompleksSiyasi ve ekonomik durum, vb., ekonominin yapısının gelişimi için keskin bir şekilde elverişli seçenekleri azalttı. 1990'lı yılların başlarında bir başka felaketten sonra, ülkemiz zorlu bir durumdaydı ve potansiyel olarak olumlu fırsatlar genel bir krizle karşı karşıya kaldı.

Rus ekonomisinin genel özellikleri

Ekonominin modern yapısı sürekliO değişiyor. Yirmi birinci yüzyılın ikinci on yılının Rusya'sı, gelişmiş endüstrilerin ve gelişmiş bölgelerin geri kalmış işletmeler ve geri kalmış iller ile bir arada yaşadığı endüstriyel-tarımsal bir ekonomiye sahip bir devlettir.

ekonominin yapısı

Bugün Rusya çok seviyeli bir ekonomiktarihsel gelişim, bölgeler arası bölgesel ekonomik işbölümü ve entegrasyon sonuçlarına dayanarak oluşturulan mekanizma. Devletin genel ekonomik kompleksi, şube ve bölgesel sistemlerden oluşmaktadır.

dalları

Üretim açısından, Rusya ekonomisiesas olarak dallara ayrılmıştır. Ekonominin şube yapısı nedir? Modern ekonomide, sanayi bir tür üreticiden oluşan bir topluluktur (yön). Geleneksel olarak sanayiler, daha dar gruplara bile bölünmüş oldukları endüstri ve tarımla ilgilidir.

Rusya ekonomisinin sektörel yapısında, şimdiye kadarGeçmiş yılların orantısızlıkları devam ediyor: Ekonominin dışa açılan dalları önemini artırdı; Öncelikle akaryakıt endüstrileri olacak, son zamanlara kadar ulaşım ve tarım kompleksleri büyük zorluklar içinde; keskin bir yoğunlaşma ve büyük bir tekelleşme kalması.

Örneğin,büyük uzmanlık ölçekleri ile gösterilir. Birçok branş, alt sektör ve sanayi türleri ortaya çıkmış, kendi topluluklarında bir endüstri dalı sistemi yaratmıştır. Sektörün mevcut sistematizasyonunda, 11 büyük entegre sanayi ve 134 alt sektör oluşturulmuştur.

Son on yılda ülke ekonomisi içinKarakteristik özellik, sadece şube işletmelerinin değil, aynı zamanda kültürlerarası komplekslerin varlığıdır. Giderek, farklı üretim seviyelerini birleştiren üretim bağlantılarını birleştirme süreci vardır. Interinstustry üretimi (kompleksleri) görünür ve hem belirli endüstrilerde hem de yakın teknolojik ilişkilere sahip farklı endüstriler arasında oluşur. Artık, ekstraktif, hammadde endüstrilerinde ve tarımda kompleksler var. Bir örnek kimyasal ormancılıktır.

Zamanımızın Rus ekonomisinin diğer özellikleri, karakteristik belirtileri vardır.

Rusya ekonomisinin bölgesel yapısı

Ekonomi sisteminin birleşmesini ima ederbölgesel bazda - bölgelere, ekonomik bölgelere, sanayi merkezlerine vb. Bu yapı, endüstrinin yapısından çok daha yavaş bir şekilde modifiye edilmiştir, çünkü öncü unsurları belirli bir bölgeye daha sıkı bir şekilde bağlıdır. En zengin doğal kaynaklara sahip yeni alanların geliştirilmesi, belirli bölgelerin seviyesini dönüştürür ve bir sonraki bölgesel ekonomik komplekslerin oluşumuna katkıda bulunur.

Rusya ekonomisinin yapısı

Rusya'nın ciddi bir dezavantajı asimetriktiÖnceki çağlarda gelişme sonucu elde edilen mekanın sistemi. Bölgesel ekonomik sistemde, başkentin başında yer alan Merkez Bölge (Moskova) en yaygın olanıdır, Rusya'nın bir sonraki şehri - St. Petersburg - çeşitli boyutlarda Moskova'dan aşağıdır. Ve diğer tüm bölgeler, metropol metropolünün aksine, ekonomik olarak daha zayıftır.

Rusya'nın bölgesel bölümü

Ekonominin bölgesel yapısının çeşitleri veSomut üretimler bir dizi birbirine bağlı faktörün etkisi altında gelişir: hammadde, yakıt, çeşitli materyaller, personel çalışanları. Endüstriyel üretimin dağıtımı sırasında, çeşitli bölgesel dernekleri oluşturuldu.

Büyük ekonomik bölgeler, ekonominin oluşumu için özel doğal ve ekonomik koşullara sahip büyük uzunluklardır.

Şimdi ülkemiz iki büyük ekonomik bölgeye ayrılmıştır:

 1. Batı (Urallar ile birlikte Rusya'nın Avrupa kısmı), hammadde sıkıntısı, kaynaklar, çok sayıda sanayi üretiminin varlığı ile karakterizedir.
 2. Doğu (Sibirya ve Uzak Doğu). Kaynakların yetersiz rezervlerinin varlığı, yetersiz ekonomik kalkınma ile karakterizedir.

Sanayi alanları geniş alanlarEkonomik özelliklerin geliştirilmesi, doğru kurulmuş üretim ve personel tabanı vb. ile nispeten eşit doğal ekonomik koşullar.

Rus devletinde, çoğu batı bölgesinde en az yaklaşık 30 sanayi bölgesi vardır.

Rusya ekonomisinin yapısında ne gibi değişiklikler yaşanıyor

Ayrıca, nesnel ekonomik ihtiyaç nedeniyle oluşan başka ekonomik çağrışımlar da vardır: ulaşım, hammadde, üretim vb.

Endüstrinin genel özellikleri

Endüstri önemli bir parçadırÜlkemizin ekonomik kompleksi. Sanayinin baskın rolü, üretim kapasitesine ve hammaddelere tüm ülke ekonomilerini beslemesi, NTP'de en proaktif faktörleri oynaması ve genel olarak çoğalmanın artmasıdır. Şimdiye kadar, yaklaşık 15 milyon insanın çalıştığı, 20 trilyon ruble için çeşitli ürünler üreten yaklaşık 500 bin sanayi kuruluşu var. Bu, Rusya ekonomisinin yapısını belirler.

Bazı ağır sanayi türleri arasında vebitişik sanayi% 30'dan fazla, yakıt - neredeyse% 20, elektrik -% 8'i işgal ediyor. Aynı zamanda, hafif sanayinin durumu,% -1.5, gıda endüstrisi -% 15, vb.

Sanayi yapısı

Rusya ekonomisinin yapısında ne gibi değişiklikler var? Yirmi birinci yüzyılın başından beri Rus istatistikleri, endüstrinin farklı bir sistematizasyonuna geldi:

 • endüstriyel üretimin işlenmesi (% 67);
 • minerallerin ekstraksiyonu (% 20'den fazla);
 • elektrik, doğal gaz ve su üretimi ve ayrımı (% 10).
 • teknik ilerleme.

Ülkemizin modern sanayi tarafından belirlenir:

 • yakıt ve hammaddelerin ekstraksiyonu ve konvansiyonel olarak işlenmesi için endüstrilerin hakimiyeti;
 • Gelişmiş, teknolojik açıdan en zor endüstrilerin küçük bir payı;
 • nüfusun doğrudan ihtiyaçlarına yönelik hafif sanayi ve diğer sektörlerin küçük bir payı;
 • Askeri-sanayi kompleksinin büyük bir kısmı.

Endüstrinin ekonomisinin böyle bir yapısı etkili olarak kabul edilemez. Son yıllarda, ekonomik yeniden yapılandırma eğilimi olmuştur, ancak süreç yeni başlamıştır ve açıkça uzun ve zor olacaktır.

Güç ve yakıt

Rusya ekonomisinin yapısındaYakıt ve enerji kompleksi - agrega ekonomik derneklerin en önemli türlerinden biri, ülke önemli kaynakların yerli ekonomiyi ve nüfusu besleyen sıkı bağlı ve birlikte çalışabilir enerji şirketleri, yakıt üretimi, topluluğudur ve yabancı pazarda malların en önemli türlerinden biridir.

Ülkenin yakın tarihindeki yakıt ve enerji kompleksinin payı, Rusya'nın ihracatının toplam hacminde yaklaşık% 60'tır.

Rusya ekonomisinin şube yapısı

Yakıt endüstrisi

Endüstriyel ölçekte üretilen yakıt, mevcut ekonomideki ana enerji kaynağıdır. Yakıt servetinde, Rusya ekonomisinin yapısı dünyanın önde gelen yerlerinden biri.

Ana kaynak türlerine göre, gaz, sıvı ve katı yakıt üreten endüstriler var.

Her türün kendine özgü avantajları vardır. Gaz (Rusya'da incelenen toplam doğal rezervlerin yaklaşık% 30'u) ucuzdur, kolayca kalite kaybı olmadan aktarılır. Doğu Rusya'dan Avrupa'ya çok sayıda gaz boru hattı gelmekte olup, son yıllarda Asya'daki doğalgaz boru hatlarının uzunluğu artmaktadır.

Petrol endüstrisi

Rusya'nın yeterince araştırılmış petrol rezervleri var. Petrol sadece yakıt olarak değil, aynı zamanda petrokimyasallar için iç motorlar ve hammaddeler için yakıt olarak kullanılır.

kömür

İnsan yakıtının en büyük hacimleri Rusya'da yoğunlaşmıştır. Kömür endüstrisi, işçi sayısı ve ana sanayi fonlarının değeri bakımından en büyüklerden biridir.

Güç mühendisliği

Elektrik enerjisi, ekonominin ana lokomotifi. Bu tür enerjinin üretiminde, ülkemiz ekonomisinin yapısı dünyanın önde gelen yerlerinden biridir.

Önde gelen enerji üreticileri termik santraller, hidroelektrik santralleri ve nükleer santrallerdir.

TPP Rus elektriğinin neredeyse% 70'ini üretir. Nispeten hızlı ve minimum maliyetle yaratılırlar. Kullanılan yakıt kömür, akaryakıt ve turbadır.

HİDROELEKTRİK GÜÇ İSTASYONLARI toplam güç üretiminin% 15'ini oluşturmaktadır. Büyük nehirlerde yaratılırlar. Rusya'da, dünyanın en büyük hidroelektrik santralleri.

Nükleer santraller% 14'e varan elektrik üretir.

Büyük enerji rezervlerinin gerekli olduğu üretim alanlarında yaratılırlar.

Metalurjik kompleks

Komplekste siyah ve renkli bir endüstri var.

çelik endüstrisinin konuşan domuz (hiçbir demir) gelişmesi de vardır, çelik endüstrisi tam bir metalurjik döngüsü dahil söylenmesi gerekir.

Rusya, demir metallerinin üretiminde dünyanın önde gelen yerini işgal ediyor.

tarımın yapısı

İşletmelerin dağıtımını etkileyen faktörler:

 • büyük miktarda hammadde varlığı;
 • ucuz yakıt;
 • çok su;
 • ucuz elektrik.

Bu sayede işletmeler ya hammaddelerin alındığı alanlarda ya da yakıt alan bölgelerde bulunmaktadır.

Tarım sektörü ana hatları

Tarımın yapısı iklim ve doğal kaynaklara bağlıdır. Ülkemizin büyük ölçeği ekonomik bölgelerin oluşumuna katkıda bulunmuştur.

Bu sektörde her zaman iki tane varyönler, bir zamanlar bütün ulusların durumunu belirleyen, ancak şimdi ekonomik kalkınmayı ciddi şekilde etkileyen bitki üretimi ve hayvancılıktır. Her ikisi de sırasıyla düzinelerce sanayiye ayrılır.

Tarımsal faaliyetlerin ciddi özgüllüğüÖzellikle agroklimatik değişikliklerden doğal faktörlere sürekli bağımlılık. Bu koşullar bir fiziki coğrafya değil, aynı zamanda yönlerin öncü uzmanlığını belirler. Ananas ekinleri ve karides bakkal çiftlikleri şeklinde sıradan ve egzotik tarım topraklarının çeşitli dalları vardır. Ama hepsi bir an birleşti. Yaratılan ürün her zaman tüketici tarafından ihtiyaç duyulacaktır.

Mahsul üretimi

Adam sahip olmak için tarım yapmaya başladı.Uzun süre yemek için önemli bir hasat. Ülkemizde - birkaç bin yıl önce. Şimdi Rusya'da arazi çoğunlukla orman bozkır ve step bölgelerinde yetiştirilmektedir.

Yerli tarım parlakimar, çiftlik yapısının çeşitleri sürekli değişmektedir. Bu herkes için açıktır: permafrost'ta pancar veya patates almak imkansızdır. Ayrıca satışa ihtiyacınız var. Bu nedenle, büyük şehirlerin yakınında tarım da hızla gelişmektedir. Bir banliyö tipi tarım ekonomisi vardı. Ve şehirlerin yakınındaki kuzey bölgelerinde, kapalı bir yerde büyüyen bitkinin gelişimi gelişir.

Rusya'da tarımın bölgesel yapısı

Avrupa kısmı en uygunÜlkemizde tarım bölgesi. Tarım alanları sürekli bir şerittir. Diğer bölgelerde durum daha kötü ve seçicidir. Bu nedenle üretim hacmi, ekinlerin isimlendirilmesi ve benzeri arasındaki büyük fark.

Genel olarak, Rusya'daki tarım sektörü, esas olarak gelecekteki ekmeklerin bulunduğu altın alanlardır. Sert ve yumuşak çeşitleri büyür. Diğer kültürler izliyorlar.

Hayvancılık

Hayvancılık her zaman çok fazla üretim yaptı. Ne pahasına bir et. Bu ürün olmadan, bir insan olmazdı. İnsan uygarlığını sütsüz olarak tanıyamazsınız. Ve diğer birçok ürün. Ancak iş ve sorumluluk alanı mükemmeldir.

Rusya'da, esas olarak sığır yetiştirilmekte, çoğu bölgede beslenmektedir. Birçok insan da domuz eti alır.

Bütün bölgeler bir dereceye kadar et ve diğer gıda ürünlerinin ihracatçılarıdır. Kuzeyde geyik al. Dağlık bölgelerde çok sayıda keçi ve koyun var.

Rusya ekonomisinin yapısı 2019

Rusya ekonomisinin yapısı 2019

Related news

 • H M Modern Essentials sonbahar Koleksiyonu 2019 -2019
 • Minskteki Su Sarayı Sarayı: nerede, çalışma modu, özellikler
 • Beyaz Blazer Ceket ile 16 Şık Kombin
 • İlaç Heptral. Yorumlar, uygulama
 • Kuru Öksürüğe Ne İyi Gelir

 • Rusya ekonomisinin yapısı

  Rusya ekonomisinin yapısı


  Rusya ekonomisinin yapısı

  Rusya ekonomisinin yapısı

  Rusya ekonomisinin yapısı

  Rusya ekonomisinin yapısı

  Rusya ekonomisinin yapısı

  Rusya ekonomisinin yapısı

  Rusya ekonomisinin yapısı

  Rusya ekonomisinin yapısı

  Rusya ekonomisinin yapısı

  Rusya ekonomisinin yapısı

  Rusya ekonomisinin yapısı

  Rusya ekonomisinin yapısı

  Rusya ekonomisinin yapısı

  Rusya ekonomisinin yapısı

  Rusya ekonomisinin yapısı

  Rusya ekonomisinin yapısı

  Rusya ekonomisinin yapısı

  Rusya ekonomisinin yapısı

  Rusya ekonomisinin yapısı

  Rusya ekonomisinin yapısı

  Rusya ekonomisinin yapısı

  Rusya ekonomisinin yapısı

  Rusya ekonomisinin yapısı

  Rusya ekonomisinin yapısı

  Rusya ekonomisinin yapısı

  Rusya ekonomisinin yapısı

  Rusya ekonomisinin yapısı

  Rusya ekonomisinin yapısı

  Rusya ekonomisinin yapısı