Serolojik reaksiyonlar: türler, kullanım 2019

Serolojik reaksiyonlar: türler, kullanım 2019

Serolojik reaksiyonlar: türler, kullanım 69 02.03.2019, 23:44

Serolojik reaksiyonlar: türler, kullanım

Hemen hemen tüm laboratuar teşhisleriBulaşıcı hastalıklar, patojenin antijenleri tarafından üretilen, hastanın kanındaki antikorların serolojik reaksiyon yöntemleri ile saptanmasına dayanır. On dokuzuncu yüzyılın sonlarında - yirminci yüzyılın başlarında tıbbi uygulamaya girdiler.

Bilimin gelişimi antijenik belirlemeye yardımcı olduMikropların yapısı ve toksinlerinin kimyasal formülleri. Bu sadece terapötik değil, aynı zamanda teşhis serumlarını da yarattı. Zayıflatılmış patojenleri laboratuar hayvanlarına sokarak elde edilirler. Birkaç gün boyunca, tavşanların veya farelerin kanından maruz kaldıktan sonra, mikropları veya bunların toksinlerini tanımlamak için kullanılan preparatlar, serolojik reaksiyonlar kullanılarak hazırlanır.

Böyle bir reaksiyonun dışsal tezahürüonun ayarında koşulları ve hastanın kanında antijenlerin durumu. Mikroplar çözünmeyen parçacıklar, bunlar, lize hareketsiz ya da serum içinde bağlanmış, yerleşirler. antijenler çözünür ise, nötralizasyon veya çökelme olgusu görülür.

Aglütinasyon reaksiyonu (PA)

serolojik reaksiyonlar

Serolojik aglütinasyon reaksiyonuson derece spesifik. Uygulamada basittir ve hastanın serumundaki antijenlerin varlığını hızlıca belirlemek için yeterince açıktır. Vidal'ın reaksiyonunu (tifo ve paratifo teşhisi) ve Weigl'i (tifüs) formüle etmek için kullanılır.

Belirli bir etkileşime dayanmaktadırinsan antikorları (veya aglutininler) ve mikrobiyal hücreler (aglütinojenler) arasında. Etkileşimlerinden sonra, çökelen parçacıklar oluşur. Bu olumlu bir işarettir. Reaksiyonu formüle etmek için canlı veya öldürülen mikrobiyal ajanlar, mantarlar, protozoa, kan hücreleri ve somatik hücreler kullanılabilir.

Kimyasal olarak, reaksiyon iki aşamaya ayrılır:

 1. Antijenlerle (AH) spesifik antikor bileşikleri (AT).
 2. Spesifik olmayan - AG-AT konglomeralarının çökelmesi, yani aglutinatın oluşumu.

Dolaylı aglütinasyon reaksiyonu (RPHA)

serolojik reaksiyonların evrelemesiBu reaksiyon daha büyüktürBir öncekinden daha duyarlı. Bakteri, hücre içi parazitler, protozoaların neden olduğu hastalıkları teşhis etmek için kullanılır. Çok düşük bir antikor konsantrasyonunu bile tespit edebilecek kadar spesifiktir.

Üretimi için saflaştırılmış koyun kullanınBir insanın kırmızı kan hücreleri ve kırmızı kan hücreleri, antikorlar veya antijenler ile ön muameleye tabi tutuldu (bu, laboratuar teknisyeninin ne bulması gerektiğine bağlıdır). Bazı durumlarda insan eritrositleri immünoglobulinlerle tedavi edilir. Eritrositlerin serolojik reaksiyonları, tüpün dibinde biriktiğinde gerçekleşmiş kabul edilir. Hücreler, tüm tabanı işgal eden ters bir şemsiye şeklinde düzenlendiğinde pozitif bir reaksiyon söylenebilir. Kırmızı kan hücreleri bir sütuna yerleştiğinde veya dipte bir düğme şeklinde bir negatif reaksiyon sayılır.

Yağış reaksiyonu (RP)

kanın serolojik reaksiyonlarıBu tip serolojik reaksiyonlarson derece küçük antijen parçacıklarının tespiti. Bunlar, örneğin, proteinler (veya bunların parçaları), lipit veya karbonhidratlı protein bileşikleri, bakterilerin parçaları, bunların toksinleri olabilir.

Reaksiyon için serumlar elde edilir.Hayvanların yapay enfeksiyonu, genellikle tavşanlar. Bu yöntem kesinlikle herhangi bir çökeltici serum alabilir. Serolojik çökelme reaksiyonlarının evrelemesi, aglutinasyon reaksiyonu üzerindeki etki mekanizmasına benzer. Serumda bulunan antikorlar, kolloidal bir çözelti içinde antijenlerle birleşir, tüpün tabanına veya bir substrat (jel) üzerine biriken büyük protein molekülleri oluşturur. Bu yöntem son derece spesifik kabul edilir ve bir maddenin ihmal edilebilir miktarlarını bile tespit edebilir.

Veba, tularemi, şarbon, menenjit ve diğer hastalıkları teşhis etmek için kullanılır. Ayrıca, adli tıbbi muayenede yer almaktadır.

Jel çöktürme reaksiyonu

basit serolojik reaksiyonlarSerolojik reaksiyonlar sadece gerçekleştirilemezbir sıvı ortam içinde, ama aynı zamanda bir agar jel içinde. Buna yaygın yağış denir. Yardımı ile karmaşık antijenik karışımların bileşimi incelenmiştir. Bu yöntem, antijenlerin antikorlara karşı kemotaksisine dayanır ve bunun tersi de geçerlidir. Jelde, farklı hızlarda birbirlerine doğru hareket ederler ve buluşma, yağış hatlarını oluştururlar. Her satır bir dizi AG-AT'dir.

Eksotoksinin antitoksin ile nötrleştirilmesinin reaksiyonu (PH)

Antitoksik serumlar nötralize edebilirMikroorganizmalar üreten eksotoksinin etkisi. Bu serolojik reaksiyonların temeli budur. Mikrobiyoloji, bu yöntemi serumlar, toksinler ve toksoidlerin titre edilmesi ve terapötik aktivitelerinin belirlenmesinde kullanır. Toksin nötralizasyonu geleneksel birimler - AE ile belirlenir.

Ayrıca, bu reaksiyon sayesindeExotoksin türünü veya türünü tanımlayın. Bu tetanoz, difteri, botulizm tanısında kullanılır. Çalışma hem "camda" hem de jelde yapılabilir.

Lizis reaksiyonu (RL)

sifiliz için serolojik yanıtVücuda giren bağışıklık serumuHasta, pasif bağışıklığın ana işlevine ek olarak, aynı zamanda lize edici özelliklere de sahiptir. Mikrobiyal ajanları, hücresel yabancı elemanları ve hastanın vücuduna giren virüsleri çözebilir. Serum içeren antikorların spesifitesine bağlı olarak, bakteriyolinler, sitozinler, spirohetholysinler, hemolisinler ve diğerleri izole edilir.

Bu spesifik antikorlar denir"Tamamlayıcı". Hemen hemen tüm vücut sıvılarında bulunur, kompleks bir protein yapısına sahiptir ve ateş, titreme, asit ve direkt güneş ışığına karşı son derece duyarlıdır. Ancak kurutulmuş halde, kızarma özelliklerini altı aya kadar koruyabilir.

Bu tip serolojik reaksiyonlar vardır:

- bakteriyoliz;

- hemoliz.

Bakteriyoliz serum kullanılarak gerçekleştirilirHasta ve canlı mikroplarla spesifik bir bağışıklık serumu. Kanda yeterli miktarda kompleman varsa, araştırmacı bakteriyel lizizi görecek ve reaksiyon pozitif kabul edilecektir.

Kanın ikinci serolojik cevabıHastanın eritrosit süspansiyonunun, sadece belirli bir iltihabın varlığında aktive edilen hemolizini içeren serum ile tedavi edilmesi gerçeği. Bir tane varsa, laboratuvar asistanı kırmızı kan hücrelerinin çözünmesini gözlemler. Bu reaksiyon, modern serumda, kan serumu içindeki tamamlayıcı titreyi (yani, kırmızı kan hücrelerinin parçalanmasını provoke eden en küçük miktarı) ve komplement bağlanmasının analiz edilmesinde yaygın olarak kullanılır. Sifiliz için serolojik reaksiyonun gerçekleştirildiği yol budur - Wasserman reaksiyonu.

Kompleman fiksasyon reaksiyonu (RCC)

serolojik reaksiyonlar mikrobiyolojiBu reaksiyon, bir hastanın kan serumunda, bir enfeksiyöz maddeye yönelik bir antikoru tespit etmek ve ayrıca patojeni antijenik yapısından tanımlamak için kullanılır.

Şimdiye kadar, basit anlattıkserolojik reaksiyonlar. RSK, iki ile değil, üç elementle etkileştiği için kompleks bir reaksiyon olarak kabul edilir: antikor, antijen ve tamamlayıcı. Özü, antikor ve antijen arasındaki etkileşimin, sadece oluşan AG-AT kompleksinin yüzeyi üzerine emdirilmiş olan tamamlayıcı proteinlerin mevcudiyetinde meydana gelmesi gerçeğinde yatmaktadır.

Tamamlayıcıyı ekledikten sonra antijenler kendileriniReaksiyonun kalitesini gösteren önemli değişikliklere tabidir. Lizis, hemoliz, immobilizasyon, bakterisidal veya bakteriyostatik etki olabilir.

Tepkime iki aşamada gerçekleşir:

 1. Araştırmacıya görsel olarak görünmeyen bir antijen-antikor kompleksinin oluşumu.
 2. Tamamlayıcı eylem altında antijen değişimi. Bu aşama genellikle çıplak gözle izlenebilir. Görsel yanıt görünmüyorsa, değişiklikleri tespit etmenize olanak tanıyan ek bir gösterge sistemi kullanın.

Gösterge sistemi

Bu reaksiyon, tamamlayıcı bağlamaya dayanır. DSC formülasyonundan bir saat sonra, tamamlayıcı içermeyen saflaştırılmış koyun eritrositleri ve hemolitik serum, test tüpüne eklenir. Konjuge olmayan tamamlayıcı test tüpünde kalırsa, kanın ve hemolisinin koyun hücreleri arasında oluşan AG-AT kompleksine katılarak çözünmesine neden olur. Bu RCC'nin negatif olduğu anlamına gelecektir. Kırmızı kan hücreleri bozulmadan kalırsa, sırasıyla, reaksiyon pozitiftir.

Hemaglütinasyon reaksiyonu (RGA)

serolojik yanıt aglütinasyonTemel olarak farklı iki hemaglütinasyon reaksiyonu vardır. Bunlardan biri serolojik, kan gruplarını belirlemek için kullanılır. Bu durumda, eritrositler antikorlarla etkileşime girer.

Ve ikinci tepki serolojik değildir,kırmızı kan hücreleri virüslerin ürettiği hemaglutininlerle reaksiyona girdiği için. Her bir madde sadece belirli eritrositlere (tavuk, kuzu, maymun) etki ettiğinden, bu reaksiyon dar ölçüde spesifik kabul edilebilir.

Anlayış, olumlu veya olumsuz tepki,tüpün altındaki kan hücrelerinin yeri ile olabilir. Eğer resimleri ters çevrilmiş bir şemsiyeye benziyorsa, o zaman istenen virüs hastanın kanında bulunur. Ve eğer tüm kırmızı kan hücreleri bir madeni para sütunu gibi oluşmuşsa, o zaman bilinmeyen bir patojen yoktur.

Hemagglutinasyon inhibisyonunun reaksiyonu (RTGA)

Bu, virüsün tipini, tipini veya hastanın serumundaki spesifik antikorların varlığını belirlemenize izin veren oldukça spesifik bir reaksiyondur.

Özü, antikorların aslındaTest materyali ile test tüpüne eklenir, kırmızı kan hücreleri üzerinde antijen birikmesini önler, böylece hemagglutinasyon durdurulur. Bu, spesifik antijenlerin kanında belirli bir istenen virüsün varlığının kalitatif bir göstergesidir.

İmmünofloresan (RIF) reaksiyonu

eritrositlerin serolojik reaksiyonuReaksiyon tespit yeteneğine dayanmaktadırFlorokromik boyalarla muameleden sonra lüminesan mikroskopide AG-AT kompleksleri. Bu yöntemin kullanımı kolaydır, saf kültürün tahsisini gerektirmez ve az zaman alır. Bulaşıcı hastalıkların hızlı teşhisi için vazgeçilmezdir.

Pratikte, bu serolojik reaksiyonlar iki türe ayrılır: doğrudan ve dolaylı.

Doğrudan bir RIF bir antijen ile üretilir,floresan serumu ile önceden tedavi edildi. Dolaylı olarak, ilacın ilk önce arzu edilen antikorlara geleneksel bir antijen içeren antijenlerle muamele edilmesi ve daha sonra AG-AT kompleksinin proteinleri için spesifik olan lüminesan serumu tekrar uygulanır ve mikrobiyal hücreler mikroskopi ile fark edilir hale gelir.

Serolojik reaksiyonlar: türler, kullanım 2019

Serolojik reaksiyonlar: türler, kullanım 2019

Related news

 • Renkli Kurabiye
 • İnce mercek: Formül ve formülün türetilmesi. İnce mercek formülüyle problem çözme
 • Ev Makarnası ( Erişte ) Tarifi
 • İnternet üzerinden pasaport başvurusu nasıl yapılır
 • Ünlü şarkıcı Simgenin başı büyük belada

 • Serolojik reaksiyonlar: türler, kullanım 5

  Serolojik reaksiyonlar: türler, kullanım


  Serolojik reaksiyonlar: türler, kullanım 29

  Serolojik reaksiyonlar: türler, kullanım 56

  Serolojik reaksiyonlar: türler, kullanım 73

  Serolojik reaksiyonlar: türler, kullanım 39

  Serolojik reaksiyonlar: türler, kullanım 89

  Serolojik reaksiyonlar: türler, kullanım 29

  Serolojik reaksiyonlar: türler, kullanım 57

  Serolojik reaksiyonlar: türler, kullanım 93

  Serolojik reaksiyonlar: türler, kullanım 84

  Serolojik reaksiyonlar: türler, kullanım 5